top of page
Bez názXvu-1.png

PATRIOTI FRENŠTÁT

PATRIOTI FRENŠTÁT, jak se nezávislé uskupení ucházející se o podporu voličů v letošních volbách do zastupitelstva města nazývá a jak také ze samotného jeho názvu vyplývá, je sdružení občanů Frenštátu pod Radhoštěm, kteří se otevřeně hlásí k hodnotám patriotismu - lásce k městu, domovině, symbolům, tradicím a společenským hodnotám, jaké zde naši předkové po generace budovali. To je předpoklad, ze kterého vycházíme.

Naším cílem je s pokorou a odpovědností tento úkol převzít a jednat tak, abychom byli příkladem

pro generace nadcházející.

Žijeme v nádherném místě. Věřím, že právě proto si tuto oblast dávno před vznikem našeho města vybrali Slované, kteří naše pohoří posvětili. Mystika místa pak přitahovala další a další, a tak tato překrásná a svým podnebím drsná krajina vychovala místní obyvatele velmi odolné vůči všem neduhům a nástrahám. Lidi pracovité, nebojácné, houževnaté, s velikým smyslem pro zodpovědnost. Dokladem toho budiž i úspěšné fungování našich rodáků za mořem.

Museli vyjít jen s tím málem, které právě měli, proto uměli hospodařit a k tomuto vychovávali i své potomstvo.

 

Vypořádávali se s nelehkými obdobími. Ve společnosti zuřily války a ani drsná příroda je často nešetřila. Historikové popisují ničivé zemětřesení, období úporného sucha střídající se s ničivými povodněmi. Morovou epidemii, která zahubila snad každého třetího obyvatele.

 

Přes veškeré nástrahy dokázali naši předkové přežít. Vybudovat město, občanskou společnost, kulturu a tradice. Na těchto po generace budovaných hodnotách je postaveno naše město ve své současnosti.

Máme být na co a na koho hrdí. Mezi našimi předky byly významné osobnosti, které jsou dodnes příkladem pro nás a naše děti. Osobnosti, které se zasloužily o založení a rozvoj města. Osobnosti, které přinesly do města pracovní příležitosti, dokázaly postavit manufaktury, dílny, továrny a přispěly tím k vyšší životní úrovni, k prosperitě místní společnosti, která byla předtím zaměřena více na zemědělství. Osobnosti umění ve všech jeho podobách, jejichž jména jsou známa v celém kulturním světě. Vyrostli zde rovněž slavní a známí sportovci, významní intelektuálové, profesoři, učitelé, lidé veřejného života, architekti, špičkoví řemeslníci, ale také drtivá většina „ bezejmenných“ lidí, kteří každodenní prací trpělivě skládali mozaiku města do dnešní podoby.

Patří jim plným právem naše uznání.

 

Nyní jsme zde my. Současná generace s nesrovnatelnou životní úrovní.

A také sdružení Patriotů, občanů různého věku a profesí, kteří jsou připraveni na věci dobré navázat, přinášet nové a podílet se na rozumném řízení města.

Filosofii našeho přístupu k řízení věcí veřejných lze vyjádřit takto : „ Pečujme o naši společnou obec jako naši předkové – jako správní hospodáři.“

 

Buďme Patrioti.

VOLTE ČÍSLO 2, VOLTE BUDOUCNOST MĚSTA

bottom of page